Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Synchronize
Synchronize - Passes a burn, poison, or paralysis to the foe.


Pokemon with the Synchronize ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackAbra Sprite63AbraInner Focus
Magic Guard
Pokemon BlackKadabra Sprite64KadabraInner Focus
Magic Guard
Pokemon BlackAlakazam Sprite65AlakazamInner Focus
Magic Guard
Pokemon BlackMew Sprite151Mew
Pokemon BlackNatu Sprite177NatuEarly Bird
Magic Bounce
Pokemon BlackXatu Sprite178XatuEarly Bird
Magic Bounce
Pokemon BlackEspeon Sprite196EspeonMagic Bounce
Pokemon BlackUmbreon Sprite197UmbreonInner Focus
Pokemon BlackRalts Sprite280RaltsTrace
Telepathy
Pokemon BlackKirlia Sprite281KirliaTrace
Telepathy
Pokemon BlackGardevoir Sprite282GardevoirTrace
Telepathy
Pokemon BlackMunna Sprite517MunnaForewarn
Telepathy
Pokemon BlackMusharna Sprite518MusharnaForewarn
Telepathy
Pokemon BlackElgyem Sprite605ElgyemTelepathy
Analytic
Pokemon BlackBeheeyem Sprite606BeheeyemTelepathy
Analytic


Pokemon with the Synchronize ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
--None-