Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Forewarn
Forewarn - Determines what moves a foe has.


Pokemon with the Forewarn ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackDrowzee Sprite96DrowzeeInsomnia
Inner Focus
Pokemon BlackHypno Sprite97HypnoInsomnia
Inner Focus
Pokemon BlackHypno Sprite97HypnoInsomnia
Inner Focus
Pokemon BlackSmoochum Sprite238SmoochumOblivious
Hydration
Pokemon BlackMunna Sprite517MunnaSynchronize
Telepathy
Pokemon BlackMusharna Sprite518MusharnaSynchronize
Telepathy


Pokemon with the Forewarn ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
--None-