Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Telepathy
Telepathy - Anticipates an ally's attack and dodges it.


Pokemon with the Telepathy ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackElgyem Sprite605ElgyemSynchronize
Analytic
Pokemon BlackBeheeyem Sprite606BeheeyemSynchronize
Analytic


Pokemon with the Telepathy ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackWobbuffet Sprite202WobbuffetShadow Tag
Pokemon BlackRalts Sprite280RaltsSynchronize
Trace
Pokemon BlackKirlia Sprite281KirliaSynchronize
Trace
Pokemon BlackGardevoir Sprite282GardevoirSynchronize
Trace
Pokemon BlackMeditite Sprite307MedititePure Power
Pokemon BlackMedicham Sprite308MedichamPure Power
Pokemon BlackWynaut Sprite360WynautShadow Tag
Pokemon BlackDialga Sprite483DialgaPressure
Pokemon BlackPalkia Sprite484PalkiaPressure
Pokemon BlackGiratina Sprite487GiratinaLevitate
Pressure
Pokemon BlackMunna Sprite517MunnaForewarn
Synchronize
Pokemon BlackMusharna Sprite518MusharnaForewarn
Synchronize