Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Magic Bounce
Magic Bounce - Reflects status- changing moves.


Pokemon with the Magic Bounce ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
--None--


Pokemon with the Magic Bounce ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackNatu Sprite177NatuEarly Bird
Synchronize
Pokemon BlackXatu Sprite178XatuEarly Bird
Synchronize
Pokemon BlackEspeon Sprite196EspeonSynchronize