Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Quick Feet
Quick Feet - Boosts Speed if there is a status problem.


Pokemon with the Quick Feet ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackGranbull Sprite210GranbullIntimidate
Rattled
Pokemon BlackTeddiursa Sprite216TeddiursaPickup
Honey Gather
Pokemon BlackUrsaring Sprite217UrsaringGuts
Unnerve
Pokemon BlackPoochyena Sprite261PoochyenaRun Away
Rattled
Pokemon BlackMightyena Sprite262MightyenaIntimidate
Moxie


Pokemon with the Quick Feet ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackJolteon Sprite135JolteonVolt Absorb
Pokemon BlackZigzagoon Sprite263ZigzagoonGluttony
Pickup
Pokemon BlackLinoone Sprite264LinooneGluttony
Pickup
Pokemon BlackShroomish Sprite285ShroomishEffect Spore
Poison Heal
Pokemon BlackVenipede Sprite543VenipedePoison Point
Swarm
Pokemon BlackWhirlipede Sprite544WhirlipedePoison Point
Swarm
Pokemon BlackScolipede Sprite545ScolipedePoison Point
Swarm
Swarm