Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Moxie
Moxie - Boosts Attack after knocking out any Pokemon.


Pokemon with the Moxie ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackSandile Sprite551SandileIntimidate
Anger Point
Pokemon BlackKrokorok Sprite552KrokorokIntimidate
Anger Point
Pokemon BlackKrookodile Sprite553KrookodileIntimidate
Anger Point
Pokemon BlackScraggy Sprite559ScraggyShed Skin
Intimidate
Pokemon BlackScrafty Sprite560ScraftyShed Skin
Intimidate


Pokemon with the Moxie ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackPinsir Sprite127PinsirHyper Cutter
Mold Breaker
Pokemon BlackGyarados Sprite130GyaradosIntimidate
Pokemon BlackHeracross Sprite214HeracrossGuts
Swarm
Pokemon BlackMightyena Sprite262MightyenaIntimidate
Quick Feet
Pokemon BlackSalamence Sprite373SalamenceIntimidate
Pokemon BlackHonchkrow Sprite430HonchkrowInsomnia
Super Luck