Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Poison Point
Poison Point - Contact with the Pokemon may poison the attacker.


Pokemon with the Poison Point ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackNidoran F Sprite29Nidoran FRivalry
Hustle
Pokemon BlackNidorina Sprite30NidorinaRivalry
Hustle
Pokemon BlackNidoqueen Sprite31NidoqueenRivalry
Sheer Force
Pokemon BlackNidoran M Sprite32Nidoran MRivalry
Hustle
Pokemon BlackNidorino Sprite33NidorinoRivalry
Hustle
Pokemon BlackNidoking Sprite34NidokingRivalry
Sheer Force
Pokemon BlackSeadra Sprite117SeadraSniper
Damp
Pokemon BlackQwilfish Sprite211QwilfishSwift Swim
Intimidate
Pokemon BlackRoselia Sprite315RoseliaNatural Cure
Leaf Guard
Pokemon BlackBudew Sprite406BudewNatural Cure
Leaf Guard
Pokemon BlackRoserade Sprite407RoseradeNatural Cure
Technician
Pokemon BlackVenipede Sprite543VenipedeSwarm
Quick Feet
Pokemon BlackWhirlipede Sprite544WhirlipedeSwarm
Quick Feet
Pokemon BlackScolipede Sprite545ScolipedeSwarm
Swarm
Quick Feet


Pokemon with the Poison Point ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
--None-