Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Effect Spore
Effect Spore - Contact may poison or cause paralysis or sleep.


Pokemon with the Effect Spore ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackParas Sprite46ParasDry Skin
Damp
Pokemon BlackParasect Sprite47ParasectDry Skin
Damp
Pokemon BlackShroomish Sprite285ShroomishPoison Heal
Quick Feet
Pokemon BlackBreloom Sprite286BreloomPoison Heal
Technician
Pokemon BlackFoongus Sprite590FoongusRegenerator
Pokemon BlackAmoonguss Sprite591AmoongussRegenerator


Pokemon with the Effect Spore ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackVileplume Sprite45VileplumeChlorophyll