Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black 2 and White 2: Walkthrough
Basic Badge
1.Aspertia City
2.Route 19
3.Floccesy Town
4.Route 20
5.Floccesy Ranch
6.Aspertia City Gym
Toxic Badge
7.Route 20 Part 2
8.Virbank City
9.Virbank Complex
10.Virbank City Gym
11.PokeStar Studios
12.Virbank City Part 2
Insect Badge
13.Castelia City
14.Battle Company
15.Castelia Sewers
16.Castelia City Gym
Bolt Badge
17.Route 4
18.Desert Resort
19.Join Avenue
20.Nimbasa City
21.Route 16
22.Lostlorn Forest
23.Nimbasa City Gym
Quake Badge
24.Route 5
25.Driftveil Drawbridge
26.Driftveil City
27.Driftveil City Gym
Jet Badge
28.Pokemon World Tournament
29.Relic Passage
30.Route 6
31.Mistralton Cave
32.Chargestone Cave
33.Mistralton City
34.Route 7
35.Celestial Tower
36.Mistralton City Gym
Legend Badge
37.Lentimas Town
38.Outer Reversal Mountain
39.Strange House
40.Reversal Mountain
41.Undella Town
42.Undella Bay
43.Route 14
44.Route 13
45.Lacunosa Town
46.Route 12
47.Village Bridge
48.Route 11
49.Opelucid City
50.Route 9
51.Opelucid City Gym
Wave Badge
52.Frozen Opelucid City
53.Seaside Cave
54.Route 21
55.Humilau City
56.Humilau City Gym
Pokemon League
57.Route 22
58.Plasma Frigate
59.Giant Chasm
60.Plasma Frigate Part 2
61.Giant Chasm Part 2
62.Route 23
63.Victory Road
64.Pokemon League
65.Elite Four Shauntal
66.Elite Four Grimsley
67.Elite Four Caitlin
68.Elite Four Marshal
69.Champion Iris