Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 66/124 Boldore
Roggenrola Dragons Exalted Artwork
<-Roggenrola
Dragons Exalted Set List Gigalith Dragons Exalted Artwork
Gigalith->

Card Scan:
66/124 Boldore Dragons Exalted TCG Scan

Roggenrola Dragons Exalted Artwork
<-Roggenrola
Dragons Exalted Set List Gigalith Dragons Exalted Artwork
Gigalith->