Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 65/124 Roggenrola
Claydol Dragons Exalted Artwork
<-Claydol
Dragons Exalted Set List Boldore Dragons Exalted Artwork
Boldore->

Card Scan:
65/124 Roggenrola Dragons Exalted TCG Scan

Claydol Dragons Exalted Artwork
<-Claydol
Dragons Exalted Set List Boldore Dragons Exalted Artwork
Boldore->