Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Tinted Lens
Tinted Lens - Powers up “not very effective” moves.


Pokemon with the Tinted Lens ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackVenonat Sprite48VenonatCompoundeyes
Run Away
Pokemon BlackVenomoth Sprite49VenomothShield Dust
Wonder Skin
Pokemon BlackIllumise Sprite314IllumiseOblivious
Prankster
Pokemon BlackYanmega Sprite469YanmegaSpeed Boost
Frisk


Pokemon with the Tinted Lens ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackButterfree Sprite12ButterfreeCompoundeyes
Pokemon BlackHoothoot Sprite163HoothootInsomnia
Keen Eye
Pokemon BlackNoctowl Sprite164NoctowlInsomnia
Keen Eye
Pokemon BlackMothim Sprite414MothimSwarm
Pokemon BlackSigilyph Sprite561SigilyphMagic Guard
Wonder Skin