Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Tangled Feet
Tangled Feet - Raises evasion if the Pokemon is confused.


Pokemon with the Tangled Feet ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackPidgey Sprite16PidgeyKeen Eye
Big Pecks
Pokemon BlackPidgeotto Sprite17PidgeottoKeen Eye
Big Pecks
Pokemon BlackPidgeot Sprite18PidgeotKeen Eye
Big Pecks
Pokemon BlackSpinda Sprite327SpindaOwn Tempo
Contrary
Pokemon BlackChatot Sprite441ChatotKeen Eye
Big Pecks


Pokemon with the Tangled Feet ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
Pokemon BlackDoduo Sprite84DoduoEarly Bird
Run Away
Pokemon BlackDodrio Sprite85DodrioEarly Bird
Run Away