Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Pokemon Black and White Abilities: Magma Armor
Magma Armor - Prevents the Pokemon from becoming frozen.


Pokemon with the Magma Armor ability in-game:
#Name2nd AbilityDream World
Pokemon BlackSlugma Sprite218SlugmaFlame Body
Weak Armor
Pokemon BlackMagcargo Sprite219MagcargoFlame Body
Weak Armor
Pokemon BlackCamerupt Sprite323CameruptSolid Rock
Anger Point


Pokemon with the Magma Armor ability through the Dream World:
#NameOther Abilities
--None-