Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 87/101 Fraxure
87/101 Fraxure Noble Victories TCG Scan