Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 81/101 Pawniard
81/101 Pawniard Noble Victories TCG Scan