Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 75/101 Pawniard
75/101 Pawniard Noble Victories TCG Scan