Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 51/101 Duosion
51/101 Duosion Noble Victories TCG Scan