Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 36/101 Zebstrika
36/101 Zebstrika Noble Victories TCG Scan