Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 35/101 Blitzle
35/101 Blitzle Noble Victories TCG Scan