Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 22/101 Tympole
22/101 Tympole Noble Victories TCG Scan