Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Noble Victories Card Scan: 17/101 Simisear
17/101 Simisear Noble Victories TCG Scan