Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Emerging Powers Card Scan: 48/98 Gothitelle
48/98 Gothitelle Emerging Powers TCG Scan