Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Emerging Powers Card Scan: 44/98 Gothita
44/98 Gothita Emerging Powers TCG Scan