Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Emerging Powers Card Scan: 43/98 Gothita
43/98 Gothita Emerging Powers TCG Scan