Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 97/124 Hydreigon
Zweilous Dragons Exalted Artwork
<-Zweilous
Dragons Exalted Set List Hydreigon Dragons Exalted Artwork
Hydreigon->

Card Scan:
97/124 Hydreigon Dragons Exalted TCG Scan

Zweilous Dragons Exalted Artwork
<-Zweilous
Dragons Exalted Set List Hydreigon Dragons Exalted Artwork
Hydreigon->