Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 94/124 Deino
Deino Dragons Exalted Artwork
<-Deino
Dragons Exalted Set List Zweilous Dragons Exalted Artwork
Zweilous->

Card Scan:
94/124 Deino Dragons Exalted TCG Scan

Deino Dragons Exalted Artwork
<-Deino
Dragons Exalted Set List Zweilous Dragons Exalted Artwork
Zweilous->