Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 93/124 Deino
Giratina EX Dragons Exalted Artwork
<-Giratina EX
Dragons Exalted Set List Deino Dragons Exalted Artwork
Deino->

Card Scan:
93/124 Deino Dragons Exalted TCG Scan

Giratina EX Dragons Exalted Artwork
<-Giratina EX
Dragons Exalted Set List Deino Dragons Exalted Artwork
Deino->