Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 92/124 Giratina EX
Garchomp Dragons Exalted Artwork
<-Garchomp
Dragons Exalted Set List Deino Dragons Exalted Artwork
Deino->

Card Scan:
92/124 Giratina EX Dragons Exalted TCG Scan

Garchomp Dragons Exalted Artwork
<-Garchomp
Dragons Exalted Set List Deino Dragons Exalted Artwork
Deino->