Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 89/124 Gabite
Gabite Dragons Exalted Artwork
<-Gabite
Dragons Exalted Set List Garchomp Dragons Exalted Artwork
Garchomp->

Card Scan:
89/124 Gabite Dragons Exalted TCG Scan

Gabite Dragons Exalted Artwork
<-Gabite
Dragons Exalted Set List Garchomp Dragons Exalted Artwork
Garchomp->