Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 84/124 Altaria
Durant Dragons Exalted Artwork
<-Durant
Dragons Exalted Set List Rayquaza EX Dragons Exalted Artwork
Rayquaza EX->

Card Scan:
84/124 Altaria Dragons Exalted TCG Scan

Durant Dragons Exalted Artwork
<-Durant
Dragons Exalted Set List Rayquaza EX Dragons Exalted Artwork
Rayquaza EX->