Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 80/124 Aggron
Lairon Dragons Exalted Artwork
<-Lairon
Dragons Exalted Set List Registeel EX Dragons Exalted Artwork
Registeel EX->

Card Scan:
80/124 Aggron Dragons Exalted TCG Scan

Lairon Dragons Exalted Artwork
<-Lairon
Dragons Exalted Set List Registeel EX Dragons Exalted Artwork
Registeel EX->