Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 79/124 Lairon
Aron Dragons Exalted Artwork
<-Aron
Dragons Exalted Set List Aggron Dragons Exalted Artwork
Aggron->

Card Scan:
79/124 Lairon Dragons Exalted TCG Scan

Aron Dragons Exalted Artwork
<-Aron
Dragons Exalted Set List Aggron Dragons Exalted Artwork
Aggron->