Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 73/124 Honchkrow
Murkrow Dragons Exalted Artwork
<-Murkrow
Dragons Exalted Set List Houndour Dragons Exalted Artwork
Houndour->

Card Scan:
73/124 Honchkrow Dragons Exalted TCG Scan

Murkrow Dragons Exalted Artwork
<-Murkrow
Dragons Exalted Set List Houndour Dragons Exalted Artwork
Houndour->