Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 68/124 Throh
Gigalith Dragons Exalted Artwork
<-Gigalith
Dragons Exalted Set List Sawk Dragons Exalted Artwork
Sawk->

Card Scan:
68/124 Throh Dragons Exalted TCG Scan

Gigalith Dragons Exalted Artwork
<-Gigalith
Dragons Exalted Set List Sawk Dragons Exalted Artwork
Sawk->