Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 56/124 Gothorita
Gothita Dragons Exalted Artwork
<-Gothita
Dragons Exalted Set List Gothitelle Dragons Exalted Artwork
Gothitelle->

Card Scan:
56/124 Gothorita Dragons Exalted TCG Scan

Gothita Dragons Exalted Artwork
<-Gothita
Dragons Exalted Set List Gothitelle Dragons Exalted Artwork
Gothitelle->