Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 55/124 Gothita
Garbodor Dragons Exalted Artwork
<-Garbodor
Dragons Exalted Set List Gothorita Dragons Exalted Artwork
Gothorita->

Card Scan:
55/124 Gothita Dragons Exalted TCG Scan

Garbodor Dragons Exalted Artwork
<-Garbodor
Dragons Exalted Set List Gothorita Dragons Exalted Artwork
Gothorita->