Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 54/124 Garbodor
Trubbish Dragons Exalted Artwork
<-Trubbish
Dragons Exalted Set List Gothita Dragons Exalted Artwork
Gothita->

Card Scan:
54/124 Garbodor Dragons Exalted TCG Scan

Trubbish Dragons Exalted Artwork
<-Trubbish
Dragons Exalted Set List Gothita Dragons Exalted Artwork
Gothita->