Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 49/124 Drifloon
Shedinja Dragons Exalted Artwork
<-Shedinja
Dragons Exalted Set List Drifloon Dragons Exalted Artwork
Drifloon->

Card Scan:
49/124 Drifloon Dragons Exalted TCG Scan

Shedinja Dragons Exalted Artwork
<-Shedinja
Dragons Exalted Set List Drifloon Dragons Exalted Artwork
Drifloon->