Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 43/124 Manectric
Electrike Dragons Exalted Artwork
<-Electrike
Dragons Exalted Set List Manectric Dragons Exalted Artwork
Manectric->

Card Scan:
43/124 Manectric Dragons Exalted TCG Scan

Electrike Dragons Exalted Artwork
<-Electrike
Dragons Exalted Set List Manectric Dragons Exalted Artwork
Manectric->