Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 40/124 Ampharos
Flaaffy Dragons Exalted Artwork
<-Flaaffy
Dragons Exalted Set List Electrike Dragons Exalted Artwork
Electrike->

Card Scan:
40/124 Ampharos Dragons Exalted TCG Scan

Flaaffy Dragons Exalted Artwork
<-Flaaffy
Dragons Exalted Set List Electrike Dragons Exalted Artwork
Electrike->