Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 36/124 Seismitoad
Palpitoad Dragons Exalted Artwork
<-Palpitoad
Dragons Exalted Set List Alomomola Dragons Exalted Artwork
Alomomola->

Card Scan:
36/124 Seismitoad Dragons Exalted TCG Scan

Palpitoad Dragons Exalted Artwork
<-Palpitoad
Dragons Exalted Set List Alomomola Dragons Exalted Artwork
Alomomola->