Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 34/124 Tympole
Floatzel Dragons Exalted Artwork
<-Floatzel
Dragons Exalted Set List Palpitoad Dragons Exalted Artwork
Palpitoad->

Card Scan:
34/124 Tympole Dragons Exalted TCG Scan

Floatzel Dragons Exalted Artwork
<-Floatzel
Dragons Exalted Set List Palpitoad Dragons Exalted Artwork
Palpitoad->