Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 31/124 Walrein
Sealeo Dragons Exalted Artwork
<-Sealeo
Dragons Exalted Set List Buizel Dragons Exalted Artwork
Buizel->

Card Scan:
31/124 Walrein Dragons Exalted TCG Scan

Sealeo Dragons Exalted Artwork
<-Sealeo
Dragons Exalted Set List Buizel Dragons Exalted Artwork
Buizel->