Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 30/124 Sealeo
Spheal Dragons Exalted Artwork
<-Spheal
Dragons Exalted Set List Walrein Dragons Exalted Artwork
Walrein->

Card Scan:
30/124 Sealeo Dragons Exalted TCG Scan

Spheal Dragons Exalted Artwork
<-Spheal
Dragons Exalted Set List Walrein Dragons Exalted Artwork
Walrein->