Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 27/124 Feebas
Wailord Dragons Exalted Artwork
<-Wailord
Dragons Exalted Set List Milotic Dragons Exalted Artwork
Milotic->

Card Scan:
27/124 Feebas Dragons Exalted TCG Scan

Wailord Dragons Exalted Artwork
<-Wailord
Dragons Exalted Set List Milotic Dragons Exalted Artwork
Milotic->