Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 23/124 Magikarp
Ho-Oh EX Dragons Exalted Artwork
<-Ho-Oh EX
Dragons Exalted Set List Gyarados Dragons Exalted Artwork
Gyarados->

Card Scan:
23/124 Magikarp Dragons Exalted TCG Scan

Ho-Oh EX Dragons Exalted Artwork
<-Ho-Oh EX
Dragons Exalted Set List Gyarados Dragons Exalted Artwork
Gyarados->