Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 13/124 Roselia
Roselia Dragons Exalted Artwork
<-Roselia
Dragons Exalted Set List Roserade Dragons Exalted Artwork
Roserade->

Card Scan:
13/124 Roselia Dragons Exalted TCG Scan

Roselia Dragons Exalted Artwork
<-Roselia
Dragons Exalted Set List Roserade Dragons Exalted Artwork
Roserade->