Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 125/124 Serperior
Giratina EX Dragons Exalted Artwork
<-Giratina EX
Dragons Exalted Set List Reuniclus Dragons Exalted Artwork
Reuniclus->

Card Scan:
125/124 Serperior Dragons Exalted TCG Scan

Giratina EX Dragons Exalted Artwork
<-Giratina EX
Dragons Exalted Set List Reuniclus Dragons Exalted Artwork
Reuniclus->