Pokemon X Y WalkthroughPokemon XY PokedexPokemon Wii U
Dragons Exalted Card Scan: 124/124 Giratina EX
Rayquaza EX Dragons Exalted Artwork
<-Rayquaza EX
Dragons Exalted Set List Serperior Dragons Exalted Artwork
Serperior->

Card Scan:
124/124 Giratina EX Dragons Exalted TCG Scan

Rayquaza EX Dragons Exalted Artwork
<-Rayquaza EX
Dragons Exalted Set List Serperior Dragons Exalted Artwork
Serperior->